Regulamin portalu mapamody.pl


§1 Definicje

 1. Administrator – Nogar Limited; C/O 1806 Consultancy Limited; 320d High Road; Benfleet; Essex; SS7 5HB; Wielka Brytania; Company Number: 09916466; adres e-mail: nogar.limited@gmail.com,
 2. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub osoba prawna bez osobowości prawnej,
 3. Serwis – serwis prowadzony przez Administratora pod adresem: https://mapamody.pl/,
 4. Firma – podmiot dodany na stronie w ramach wpisu.

§ 2 Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Serwisu, Administrator zapewnia Użytkownikowi możliwość zapoznania się z opiniami na temat punktów usługowych w danym mieście, a także dodanie kolejnych opinii oraz punktów.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Serwisu, a także prawa i obowiązki Administratora i Użytkownika.
 3. Do korzystania z Serwisu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczające są:
  • Dostęp do Internetu,
  • Standardowy system operacyjny,
  • Standardowa przeglądarka internetowa,
  • Posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. Zakazane jest podczas korzystania z Serwisu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, naruszającym dobra osobiste w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Serwisie.

§ 3 Usługi świadczone drogą elektroniczną 

 1. Za pośrednictwem Serwisu, Administrator świadczy na rzecz Użytkownika usługi drogą elektroniczną.
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika przez Administratora jest umożliwienie Użytkownikowi przeglądanie i dodawania wpisów w Serwisie. Dodanie treści możliwe jest bez konieczności posiadania konta w Serwisie.
 3. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika nieodpłatnie.
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikowi i przekazania danych w związku z korzystaniem z Serwisu, Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 5. Administrator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Serwisu. Użytkownik powinien poinformować Administratora o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu.
 6. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu, Użytkownik może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail mapa.mody.pl@gmail.com. W reklamacji Użytkownik powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu. Administrator będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§ 4 Użytkowanie serwisu 

 1. Dodanie nowego miejsca w ramach Serwisu wymaga wypełnienia formularza umieszczonego na stronie pod nazwą “Dodaj miejsce na Mapie Mody”.
 2. Warunkiem dodania wpisu jest akceptacja Regulaminu, z którym Użytkownik powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących regulaminu, Użytkownik może skontaktować się ze Administratorem.
 3. W formularzu Użytkownik musi podać prawdziwe dane osobowe. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia wpisu, gdy Użytkownik podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Administratora co do ich poprawności. W takim przypadku Użytkownik zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Administratora. W takiej sytuacji Użytkownikowi przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Administratorowi na podjęcie kontaktu z Użytkownikiem, Administrator udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Użytkownika.
 4. Użytkownik oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Administrator nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ustępu 3 powyżej.
 5. Administrator informuje Firmę, która została dodana w ramach serwisu o utworzonym wpisie oraz wynikających w związku z tym prawach. W celu sprostowania wpisu na stronie lub edytowania Firma powinna skontaktować się z Administratorem drogą mailową na adres mapa.mody.pl@gmail.com.
 6. W przypadku gdy wpisu dokonała osoba nie będąca reprezentantem Firmy, Firma może uzyskać dostęp do konta poprzez procedurę opisaną pod adresem „Ktoś dodał Twoje miejsce?”.
 7. Administrator jest pośrednikiem między osobami dodającymi wpisy a Użytkownikami i firmami. Nie jest odpowiedzialny za opublikowane treści i reaguje na bieżąco w razie zgłoszonych nieprawidłowości.

§ 5 Prawa własności intelektualnej

 1. Treści zawarte w Serwisie objęte są ochroną prawa autorskiego.
 2. Prawa autorskie majątkowe i osobiste co do produktów i treści dystrybuowanych za pomocą Serwisu należą do Administratora.
 3. Bezprawne rozpowszechnianie treści lub materiałów, o których mowa w ust. 1 powyżej, może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 6 Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu obsługi zamówień, konta użytkownika oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi za pośrednictwem Serwisu umowami.
 3. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://mapamody.pl/polityka-prywatnosci/

§ 7 Postanowienia końcowe 

 1. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Serwisu będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy ze względu na stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Administratora. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość oraz jurysdykcja sądu rozpatrywane są na zasadach ogólnych.
 2. Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 27.07.2021.